Am pus pe masă întrebări simple. O discuție pragmatică, în toată simplitatea, un dialog deschis. Nu, nu „cu cine votăm”. Încă nu suntem acolo. Deocamdată întrebarea este „unde votăm”. 

Discuția la care mă refer avea loc pe 3 decembrie în Birmingham, Marea Britanie. Organizația DOR – Romanian Diaspora, consulul general al României la Manchester și colega dânsei s-au întâlnit pentru a discuta subiecte de interes pentru comunitățile românești din West Midlands și Warwickshire, două din județele mari din țara de mijloc. 

Cap de agenda: seria de alegeri, numărul secțiilor de votare, cadrul legislativ, sprijinul necesar din partea comunităților. Noi ne pregătisem cu un timeline clar și o lista de lecții învățate din alegerile precedente și o serie de recomandări. Ne-am bucurat să vedem că majoritatea au fost integrate de consulat care rămâne, în opinion noastră unul dintre cele mai active și reactive instituții din lanțul misiunilor diplomatice cu care am interacționat. 

E bine de precizat că la sfârșitul lunii decembrie a avut loc o schimbare în cadrul consulatului general din Manchester. Doamna consul general Andreea Berechet și-a încheiat mandatul și a început o nouă misiune în cadrul consulatului general din Edinburgh. În locul dânsei, la Manchester, a sosit doamna consul general Nicoleta Teodorovici. 

Începem deci 2024 sub semnul schimbării. Potrivit. Rămâne de văzut cât de bune vor fi schimbările pentru comunitățile românești din Marea Britanie, din diaspora și pentru România în general. 

Pentru moment, rămânem plăcut impresionați să observăm reacția consulatului general care răspunde pozitiv cerinței de organizare și planificare a alegerilor din timp și pornește dialogul comunitar printr-o videoconferință pe 16 ianuarie, anunțată cu o săptămâna înainte. 

Sperăm să vedem acțiuni similare și în celelalte zone din Marea Britanie și diaspora cât de curând. Timpul de organizare este scurt.

Alegerile demarează pe 9 iunie cu runda de europarlamentare, urmate de prezidențiale (2 scrutinuri) și legislative. 

Dar bugetele și planificarea au loc acum, în luna ianuarie. De la identificarea spațiilor adecvate pentru vot, la echipele necesare pe teren, voluntari, comunicare, totul trebuie documentat. Contractele cu spațiile identificate trebuie semnate din timp. Bugetul trebuie prezentat și aprobat. 

Nu în ultimul rând, anul acesta vor avea loc alegeri și în Marea Britanie. Cel mai probabil în a doua parte a anului, alegerile trebuie să aibă loc nu mai târziu de 28 ianuarie 2025. Probabilitatea ca alegerile ptr prezidențiale și legislative în România să se suprapună cu alegerile britanice este ridicată ceea ce face ca prioritatea semnării contractelor pentru secțiile de votare să fie mai mare. 

Un ultim amănunt ce poate deveni prioritar în funcție de evoluția războaielor, în special cele din Orientul Mijlociu și Ucraina, nivelul de securitate la nivel național în Marea Britanie este “Substanțial” (un atac este probabil), în Irlanda de Nord, este mai ridicat “Severe” (atac posibil din partea grupurilor teroriste din Irlanda de Nord).

Autoritățile locale din Marea Britanie pot decide în funcție de nivelul de securitate, felul în care anumite activități cu publicul se desfășoară pe teritoriul Marii Britanii (sau nu). Pentru mitigarea riscurilor, se vor lua în calcul o serie de parametri, nu în ultimul timp, alegerile precedente și felul în care au fost gestionate dar și contextul la momentul desfășurării scrutinelor, opinion publică, alte evenimente conexe (alegerile din Marea Britanie fiind un element cheie).

O variabilă cu impact potențial negativ pe care vom continua să o monitorizăm cu atenție și prin discuții strânse și cu autoritățile locale și cu autoritățile din România. 

Din punct de vedere comunitar, notăm câteva aspecte importante. 

Pe de o parte, considerăm că timpul trecut de la ultima rundă de alegeri până în prezent nu a fost folosit efficient pentru a pune la punct un cod electoral unic cu efecte pozitive și pentru misiuni diplomatice și pentru cetățeni. 

Observăm că acțiunile rămân cumva pe ultima sută de metri în ceea ce privește organizarea (la limită) în ciuda, în cazul consulatului din Manchester, unei clare dorințe de a se organiza din timp. 

Reținem deschiderea și dorința de a menține numărul de secții de votare potrivit pentru comunitate și ne organizăm în funcție de cererea cetățenilor. Specific, pentru West Midlands (Birmingham, Coventry și împrejurimi) vizăm până la 6 secții posibile. Warwickshire, Staffordshire, etc vor fi discutate separat odată ce Consulatul din Londra va deschide comunicarea pe subiect. 

Și, cum spuneam că suntem în anul schimbărilor, continuăm dialogul comunitar pe marginea implicării, a gestului simplu de a vota, de a participa voluntar la treburile comunității. 

Dincolo de organizare și dorința comunităților de a-și putea exercita dreptul de vot, rămân două întrebări mari: 

    1. Cât de interesat să voteze este diasporeanul de azi țînând cont de oferta electorală?

    2. Ce rol va avea diaspora în fiecare rundă de alegeri ținând cont de surprizele din 2019? 

Vom vedea. Până atunci… Noi ne pregătim și ne bucurăm să vedem răspunsurile pozitive din comunitate.


I’ve put simple questions on the table. A pragmatic discussion, in all simplicity, an open dialogue. No, not „who do we vote for?.” We’re not there yet. For now, the question is „where do we vote?”

The discussion I’m referring to took place on December 3rd in Birmingham, the United Kingdom. The DOR – Romanian Diaspora organisation, the Consul General of Romania in Manchester, and her colleague met to discuss topics of interest for the Romanian communities in West Midlands and Warwickshire, two major counties in the Midlands region.

Top of the agenda: the series of elections, the number of polling stations, the legislative framework, and the necessary support from the communities. We came prepared with a clear timeline and a list of lessons learned from previous elections, along with recommendations. We were pleased to see that the consulate had integrated most of them, remaining, in our opinion, one of the most active and responsive institutions among the diplomatic missions we’ve interacted with.

It’s worth mentioning that at the end of December, there was a change in the leadership of the Consulate General in Manchester. Mrs. Consul General Andreea Berechet completed her term and began a new mission at the Consulate General in Edinburgh. In her place, Mrs. Consul General Nicoleta Teodorovici arrived in Manchester.

So, we start 2024 under the sign of change. Suitable. It remains to be seen how good the changes will be for the Romanian communities in the UK, the diaspora, and Romania in general.

For now, we remain pleasantly impressed to observe the positive response of the consulate, which addresses the need for early organisation and planning of elections, initiating community dialogue through a video conference on January 16, announced a week in advance. We hope to see similar actions in other areas of the UK and the diaspora soon. The organising time is short. Elections kick off on June 9 with the European Parliament round, followed by presidential (two rounds) and legislative elections.

But budgets and planning take place now, in January. From identifying suitable voting spaces to the necessary on-site teams, volunteers, communication – everything needs to be documented. Contracts with identified spaces must be signed in advance. The budget must be presented and approved.

Last but not least, elections will also take place in the UK this year. Most likely in the second half of the year, the elections must take place no later than January 28, 2025. The likelihood of Romanian presidential and legislative elections overlapping with the British elections is high, making the priority of signing contracts for polling stations even greater.

A final detail that may become a priority depending on the evolution of wars, especially those in the Middle East and Ukraine, the national security level in the UK is „Substantial” (an attack is likely), in Northern Ireland, it is higher, „Severe” (possible attack by terrorist groups in Northern Ireland). Local authorities in the UK can decide based on the security level how certain public activities take place on UK territory (or not).

To mitigate risks, a series of parameters will be considered, including previous elections and how they were managed, as well as the context at the time of the elections, public opinion, and other related events (the UK elections being a key element).

A variable with potential negative impact that we will continue to monitor closely through discussions with local authorities in the UK and Romania.

From a community perspective, we note some important aspects.

On the one hand, we consider that the time elapsed since the last round of elections until now has not been used efficiently to establish a unique electoral code with positive effects for diplomatic missions and citizens.

We observe that actions remain somewhat last-minute concerning organisation despite, in the case of the consulate in Manchester, a clear desire to organise in advance.

We note the openness and the desire to maintain the number of polling stations suitable for the community and organise ourselves according to citizens’ demand. Specifically, for the West Midlands (Birmingham, Coventry, and surroundings), we aim for up to 6 possible sections. Warwickshire, Staffordshire, etc., will be discussed separately once the Consulate in London opens communication on the subject.

And, as I mentioned, we are in the year of changes, continuing the community dialogue on involvement, the simple gesture of voting, volunteering in community affairs.

Beyond organisation and the communities’ desire to exercise their right to vote, two big questions remain:

  • How interested is today’s diaspora in voting, considering the electoral offer?
  • What role will the diaspora play in each round of elections, considering the surprises of 2019?

We’ll see. Until then… We prepare ourselves and rejoice to see positive responses from the community.


Sorina Stallard lucrează ca șef de proiect în IT și are o experiență de peste 20 de ani în domeniu. A studiat economia în Franța unde și-a început cariera profesională cu IBM și a continuat-o în Marea Britanie în prezent ocupându-se de contracte guvernamentale și consultanță. A încheiat un master cu merit la universitatea din Sussex pe teme de anticorupție și guvernanță în cadrul facultății de drept, științe politice și sociologie. A fondat organizația comunitară DOR – Romanian Diaspora pe care o conduce alături de colegii ei: Andra Craig si Adrian Ratiu.

LASĂ UN MESAJ

Te rugăm să introduci comentariul tău!
Introdu aici numele tău